Motion om utredning av hur skärgårdstillägget används.

Skärgårdslagen ålägger kommunerna att trygga tjänsterna i skärgården samt att beakta skärgårdens specialställning i sin verksamhet. Målet är att unga och gamla samt företagare och löntagare skall kunna leva och verka i Finlands skärgård.

För att möjliggöra detta i praktiken betalar staten ut ett skärgårdstillägg i kommunernas statsandelar till skärgårdskommunerna och kommuner med skärgårdsdelar. I förordningen om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar 857/2012 slås fast att området gäller Borgås öar utan fast vägförbindelse samt följande byar: Emsalö, Vessölandet, Tirmo till Fagersta.

År 2012 betalade staten ett skärgårdstillägg i statsandelarna till Borgå till ett värde av 1,56 miljoner euro. Summan baserar sig på arbets- och näringsministeriets uträkningar enligt vilka Borgå har en skärgårdsbefolkning i ovan nämnda byar på cirka 1870 invånare. Enligt statsrådets förordningar och utredningar får man alltså bilden av att det utbetalda skärgårdstillägget skall användas till att trygga dessa 1870 borgåbors tillgång till kommunal service för att kunna leva och verka i skärgården.

I samband med den kommande kommunreformen har finansministeriet gett en utredningsman i uppgift att utarbeta en reform av statsandelssystemet som skall träda ikraft år 2015. Utredningsmannen gav sin mellanrapport i februari 2013. Han föreslår att statsandelssystemet skall förtydligas och förenklas genom att minska de nuvarande beräkningsgrunderna från 50 till endast 10 beräkningsfaktorer. Bland de överlappande beräkningsgrunderna nämner han bl.a. avstånd, skärgårdsförhållanden och tvåspråkighet.

Borgå har under årens lopp dragit stor nytta av skärgårdstillägget. Detta extra stöd riskerar alltså Borgå nu att förlora om utredningsmannens förslag går igenom.

För att kunna värna om stadens intressen i den kommande statsandelsreformen måste Borgå också kunna visa upp resultat med de nuvarande kriterierna. Det förutsätter att Borgå kan redogöra hur de s.k. skärgårdspengarna har använts samt hur staden är beroende av detta skärgårdstillägg för att i framtiden kunna trygga skärgårdsbornas tillgång till basservice.

Undertecknade ber därför staden utreda och klargöra till vilka ändamål och till vilka belopp skärgårdstillägget har använts de senaste 2-4 åren;

samt utreda och klargöra till vilka ändamål och till vilka belopp skärgårdstillägget kommer att användas under budgetåren 2013 och 2014. 

 

Borgå,  31 maj 2013

 

Mats Nyman
Janette Englund
Patrick Nyholm
Kristel Pynnönen
Christian Gustafsson

 

SFP vill utreda skärgårdspengarna