top of page

Välkommen till Svenska folkpartiet i Borgå - Vi jobbar tillsammans för vårt gemensamma väl

 Politik är samhällsbygge och berör oss alla. Allas vår vardag påverkas av de politiska beslut som tas i riksdagen eller ute i kommunerna – dagligen. Därför är det viktigt att de som fattar besluten är väl insatta i de frågor de behandlar och lyssnar på kommuninvånarna. Vi tror att de bästa möjliga resultaten för alla kan nås enbart genom diskussioner och samarbete.

För oss i Svenska folkpartiet bygger beslutsfattandet på värderingar och ideal som tolerans, öppenhet och liberalism. Vi arbetar för en stark svenskhet, en levande tvåspråkighet och en fungerande livsmiljö vare sig vi bor i tätort eller på landsbygden.

 

Organisationen

I Borgå har SFP 4 lokalavdelningar – Borgå centrum, Borgå Västra, Borgå Östra samt Borgå Södra och skärgård. Därutöver har också Svenska kvinnoförbundet och Svensk Ungdom egna lokalavdelningar. Lokalavdelningarna är den drivande kraften för den lokala verksamheten. Avdelningarna ordnar tillställningar med ämnen som är aktuella inom respektive avdelnings verksamhetsområde. För att koordinera verksamheten har SFP i Borgå också en takorganisation, den s k kommunorganisationen (KO), vars styrelse består av medlemmar från alla lokalavdelningar. KO:s verksamhet koncentreras till allmänna frågor och tar ställning i frågor som berör hela stadens område. KO ansvarar också för SFP:s kampanjarbete i samband med val.

bottom of page