top of page

Pressmeddelanden

29.9.2022

Blomqvist-Valtonen, Nylander och Andersson motsätter sig kraftigt HUS-ledningens förslag

”Våra regionsjukhus ska utvecklas, inte avvecklas”

HUS centralförvaltning presenterade idag ett förslag om nedskärningar inom sjukvården. Förslaget skulle drabba hårt regionsjukhusen i Nyland. Bland annat föreslås en avveckling av jourverksamheten vid Borgå och Lojo sjukhus. Även sjukhuset i Raseborg hotas av omorganiseringar.

Enligt styrelseordförande för Östra Nylands välfärdsområde Mikaela Nylander (SFP), ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp Otto Andersson och HUS styrelsemedlem Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) kan nedskärningarna under inga som helst omständigheter godkännas. SFP:arna i Östra Nyland motsätter sig kraftigt HUS förslag som skulle ha förödande konsekvenser för både Östra och Västra Nyland.

– Borgå sjukhus bör även i framtiden ha jour och vara ett sjukhus som ger service till alla åldersgrupper. Ett regionalt sjukhus kan inte fungera utan  jour. En nedgradering till att vara enbart ett dagsjukhus kan vi inte godkänna  säger Mikaela Nylander.

Andersson, Blomqvist-Valtonen och Nylander betonar att Borgå sjukhus och de övriga regionsjukhusen har en avgörande roll för de nya välfärdsområdena som inleder sin verksamhet vid årsskiftet 2023. 

 

 – Borgå sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas. Vi östnylänningar förtjänar ett sjukhus som erbjuder sjukvård mångsidigt på båda nationalspråken, svenska och finska. Därför säger vi i SFP  ett absolut nej till HUS förslag säger Otto Andersson.

 

– De förslag som nu förts fram saknar konsekvensbedömning och analyser över hur de påverkar bland annat patientsäkerheten. Jag kan under inga omständigheter godkänna nedskärningar som försämrar servicenivån i våra regioner. Det minsta vi kan kräva är att varje välfärdsområde ska ha ett sjukhus med jourverksamhet, säger Blomqvist-Valtonen

SFP representeras i den nya HUS sammanslutningens styrelse av Karin Cederlöf från Västra Nylands välfärdsområde och av Elin Blomqvist-Valtonen från Östra Nylands välfärdsområde.. Styrelseordförande Mikaela Nylander från Östra Nylands välfärdsområde har närvaro- och yttranderätt.  

21-22.4.2022

Nylander kandiderar i riksdagsvalet 2023

Statssekreterare Mikaela Nylander nomineras till kandidat i riksdagsvalet 2023 på SFP i Nylands kretsmöte på torsdag kväll.

– Under de tre år som gått sedan riksdagsvalet 2019 har jag noggrant övervägt olika alternativ för framtida engagemang. Mitt beslut att kandidera i riksdagsvalet 2023 har mognat sakta men säkert. För mig är samhällsengagemanget fortfarande det mest meningsfulla och naturliga alternativet. Att fungera som riksdagsledamot är ett oerhört viktigt och värdefullt förtroendeuppdrag, säger Mikaela Nylander.

– Den kunskap och insikt i samhällsfrågor jag har från olika nivåer av beslutsfattande behövs nu då det finländska samhället står inför stora förändringar och utmaningar. Jag vill bidra till framtidsinriktade och människonära lösningar på våra problem. Vi behöver nu framför allt framtidstro och tilltro till att vi klarar oss, konstarerar Nylander.

– Vi ska satsa på välmående, psykisk ohälsa kostar oss miljardbelopp årligen. Satsningar på utbildning är det bästa sättet att skapa jämlika förutsättningar för alla. Satsningar på forskning och innovationer skapar arbetsplatser och möjliggör förändringar som beaktar också klimatkrav. Vi kommer också att behöva arbetsrelaterad invandring, vår välfärd står och faller på tillgången till utbildad arbetskraft, säger Nylander. 

– Kampen om de nyländska SFP-mandaten kommer att vara hårdare än någonsin detta val. Det är med stor beslutsamhet och kämparglöd jag går in för att vinna de nyländska väljarnas förtroende, säger Nylander. 

Mikaela Nylander arbetar sedan augusti 2021 som statssekreterare för justitieminister Anna-Maja Henriksson. I kommunalvalet i juni 2021 och i välfärdsområdesvalet i januari 2022 var Nylander valens röstmagnet. I välfärdsområdesvalet samlade Nylander dessutom näst mest röster i hela landet proportionellt sett. Nylander var riksdagsledamot under åren 2003-2019 och fungerade som ordförande för Svenska riksdagsgruppen under åren 2011-2015.

Sigfrids kandiderar i riksdagsvalet 2023

Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nyland. Sigfrids är hemma från Borgå och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Nylands kretsmöte under torsdag kväll. Sigfrids har tidigare kandiderat i riksdagsvalet 2019. Hon är medlem i stadsstyrelsen i Borgå och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde. Sigfrids vill framför allt arbeta för att skapa framtidstro för den yngre generationen.

– Vi lever i en brytningstid där framtidsutsikterna och framtidstron för den yngre samt de kommande generationerna är i gungning. Därför vill jag bidra till en framtidstro där de kommande generationerna alltid ska tas i beaktande i alla beslut som fattas i riksdagen oavsett om det handlar om ekonomi, klimat eller sysselsättning. Vi måste kunna göra bättre än just nu, säger Sigfrids.

Sigfrids har i tre års tid fungerat som förbundsordförande för Svensk Ungdom och har också varit medlem i partistyrelsen samt deltagit i riksdagsgruppens möten under de senaste tre åren. Sigfrids säger att Borgå behöver ta tillbaka sin plats i riksdagen och att hon är redo att axla ansvar.

– Borgå är Finlands största stad utan en egen riksdagsledamot. Det är helt oacceptabelt. Därför behöver Borgå en stark röst i riksdagen som kan föra regionens talan, som tar i beaktande de kommande generationerna i beslutsfattandet och dessutom har en gedigen erfarenhet av politik. Det hittar ni i mig som kandidat i riksdagsvalet, avslutar Sigfrids.

7.2.2022

SFP vill se ett mångsidigt och hållbart Kokon 

 

Kokon ska i framtiden gynna såväl vardagsmotionärer som toppidrottare. SFP:s fullmäktigegrupp vill locka med externa aktörer, föreningar och privatpersoner i finansieringen för projektet för att uppnå ett så bra och mångsidigt koncept som möjligt. 

 

För SFP:s fullmäktigegrupp att det är viktigt att staden från start noggrant funderar på finansieringen av Kokonprojektet. – Vi vill att Borgå stad anställer en person med helhetsansvar för finansieringen och koordineringen av Kokonprojektet, säger fullmäktigegruppens ordförande Hilding Mattsson. I utgångsläget är SFP berett på att staden lägger ut 25-30 miljoner på Kokonprojektet, så som det även för tillfället är budgeterat över en femårsperiod. 

 

Fundraising och extern finansiering 

För att få en så fungerande helhet som möjligt som gynnar alla motionärers behov anser vi från SFP:s fullmäktigegrupp att det behövs extern finansiering för Kokonprojektet. Vi föreslår att staden bygger upp en modell där man höjer de offentliga medlen i takt med att man lyckas locka med externa finansiärer. Ju mer extern finansiering desto bättre nivå på servicen kan vi få. Faktum är att staden inte enbart med skattemedel kan erbjuda så högklassiga idrottshallar som har önskats då idrottsfältet och Borgåborna hörts i frågan.

 

Vad allt ska finnas i Kokon i framtiden?

Innan finansieringsmodellen är klar vill SFP:s fullmäktigegrupp inte slå fast allt vad som ska innefattas i Kokonprojektet, men gruppen är enig kring det som ska utgöra grunden. 

Uteområdena är en resurs och det är viktigt att där ges möjlighet till olika aktiviteter med låg tröskel. I Kokon behövs en ishall som ersätter de nuvarande som tjänat ut sin tid både till funktion och teknik. En centralarena, det vill säga boll-/ flerfunktionsarena, bildar hjärtat i projektet. Fullmäktigegruppen vill även att den nuvarande Kokonhallen ombildas till en lågtröskelmotionsarena med många olika slag av aktiviteter för våra invånare, i synnerhet med ungdomar i åtanke. 

– I all verksamhetsplanering bör man uppmärksamma hållbarhetsaspekter. Från SFP vill vi också påpeka att det inte får uppstå en osund konkurrens med privata aktörer, avslutar Mattsson.

Läs alla våra riktlinjer här: https://www.borgasfp.fi/kokon

Tilläggsuppgifter: 

Gruppordförande Hilding Mattsson tel. 040-833 4495

31.1.2022

I välfärdsområdesvalet fick Svenska folkpartiet ett mycket stort förtroende i Östra Nyland. SFP blev det klart största partiet med 20 mandat av totalt 59. Mikaela Nylander fick med sitt personliga röstetal (1990) flest röster i valet. Det stora förtroende SFP fick innebär att det är naturligt att partiet väljer styrelseordförandeposten eftersom posten är så central.

– Den kunskap om reformen, den insikt om hela regionens styrkor och utmaningar och det nätverk jag har i hela regionen i kombination med det enorma förtroende jag fick i valet gör att jag är intresserad av och villig att bli styrelseordförande, konstaterar Mikaela Nylander. Det här betyder att jag kommer att göra en del omprioriteringar bland mina förtroendeuppdrag.

– Mina styrkor kommer väl till pass under 2022 då vi bygger upp välfärdsområdet. Det är nu grunden läggs och i det här arbetet kan jag bidra på ett konstruktivt och framåtblickande sätt. Som styrelseordförande har man en unik möjlighet till insikt och påverkan som jag ser som mycket viktigt nu då vi bygger upp en helt ny serviceorganisation under 2022, säger Nylander. 

14.12.2021

På tisdagen 14.12 lämnade Svenska folkpartiet i Nyland in en stark kandidatlista i Östra Nylands välfärdsområde. SFP ställer upp en full lista med 73 kandidater i välfärdsområdet. 34 män och 39 kvinnor från sex olika kommuner.

– Jag är mycket glad över att vi har lämnat in en mångsidig kandidatlista med starka namn i Östra Nyland. Med denna kandidatuppsättning har vi alla förutsättningar att nå vår målsättning att bli största parti i Östra Nylands välfärdsområde, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.

– Vården på svenska och närservicen i våra kommuner är helt central för SFP, fortsätter Lönnfors. Vi är också måna om att trygga Borgå sjukhus framtid – vi vill att vårt gemensamma östnyländska sjukhus ska erbjuda mångsidig vård på både svenska och finska även i framtiden, säger Lönnfors

11.8.2021

SFP i Borgås fullmäktigegrupp har i kväll sammanträtt för att konstituera sig. Till gruppordförande valdes ped.mag. och tidigare bildningsdirektör Hilding Mattsson medan den nya fullmäktigeledamoten Emilia Mattsson valdes till viceordförande. Hanna Lönnfors återvaldes till sekreterare.

 

Tilläggsinformation

Hilding Mattsson tel. 0408334495

bottom of page