top of page
Kommunalval_bild_1.jpg

NÄRA DIG ÄVEN I BORGÅ

SFP i Borgås kommunalvalsprogram 2021

Kommunalvalet går av stapeln den 13 juni 2021. I det valet är just du viktig!

 

Borgå är vi, du och jag tillsammans. Därför är också kommunalvalet viktigt. Det handlar om hur vår kommun, din och min, ska utvecklas och ledas de kommande fyra åren.

 

För oss är det viktigt att alla kommuninvånare ska känna sig trygga, må bra och trivas i Borgå. Servicen ska fungera då man behöver den och fungera på det egna modersmålet. Vi ser att service behövs i olika former, den förebyggande servicen ger oss invånare som mår bra.

 

Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Vi vill att våra daghem och skolor är trevliga miljöer där barnen trivs. Vi vill att våra äldre ska få den hjälp och det stöd de behöver. Vi vill se trivsamma boendemiljöer, anpassade till din livssituation. För oss är det viktigt att vår stad är jämlik för alla, en stad där vi alla känner oss hemma.

 

Borgås rikedom är mångfalden. Vi har ett starkt kulturarv och en rik historia. Det ska vi värna om men samtidigt vara beredda att fördomsfritt förnya och utveckla de nya delarna av staden. Vi vill utveckla stadskärnan och centrum men även värna om en levande landsbygd och skärgård. I Borgå ska det vara möjligt att leva, idka näring och kunna bo också på landsbygden och i skärgården. Det kräver ett brett servicenätverk, även utanför centrum.

 

Borgå ska leva i tiden, och fördomsfritt våga förnya sig. Vi vill vara aktiva när det gäller nyskapande och företagsetableringar. Satsningar på sysselsättning och företagsamhet är centrala delar i en fungerande kommun, så även i Borgå. Digitaliseringen ger möjlighet till en smidigare vardag, men den mänskliga kontakten får ändå inte förloras. Borgås tjänster måste vara tillgängliga för alla.

För att möjliggöra en hållbar och långsiktig politik måste även ekonomin vara i balans. Inkomsterna och utgifterna måste vara i balans och lånetagningen får inte vara för hög. Borgå ska även vara den bästa hemkommunen för de kommande generationerna.

 

Kommunerna har en central roll när det gäller att lyfta fram energismarta lösningar och vi jobbar för att Borgå är klimatneutralt år 2030.

 

Vi är partiet som är nära dig i livets alla skeden. Det ska vara lätt för dig att ta kontakt med dina förtroendevalda, med oss – i alla frågor. Kommunalpolitik är grunden för vår gemensamma vardag, därför ska vi skapa den tillsammans öppet, nyfiket, och ansvarsfullt.

Välmående invånare.jpg

Välmående invånare

 

I Borgå ska alla känna sig trygga och få må bra. Vi vill att servicen även i fortsättningen ska finnas nära kommuninvånaren. Varje Borgåbo ska ha rätt till såväl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Borgå ska även i fortsättningen erbjuda kvalitativa stödtjänster för alla invånare, även efter social- och hälsovårdsreformen.

 

Borgå har ett brett serviceutbud för såväl barnfamiljer, ungdomar som för den äldre befolkningen. Detta serviceutbud ska finnas att tillgå även i framtiden - på både svenska och finska. Servicen måste fungera på individens villkor och man ska få hjälp med kort varsel då den behövs.

 

Borgå ska vara Finlands barnvänligaste kommun och därför ska vi också satsa på att göra vardagen smidig för barnfamiljer. Vi vill att alla ska få åldras värdigt och få det stöd i vardagen som behövs.

 

Bibliotekstjänsterna är en serviceform som når de olika delarna i kommunen tack vare den fina nya bokbussen. Bokbussen kan användas även för att sprida annan kultur och verksamhet. Vi skal ta vara på de möjligheter den nya bussen medför. Samtidigt har huvudbiblioteket en viktig roll då det kan utnyttjas för olika evenemang, vara en plats att umgås på, delta i sagostunder och arbeta med sina studier. Biblioteket ska finnas för oss alla.

 

I och med att social- och hälsovårdsreformen flyttar över social- och hälsovårdstjänsterna till det nya välfärdsområdet blir de förebyggande funktionerna ännu viktigare. För att trygga ett brett utbud av hobby- och fritidsverksamhet för såväl gammal som ung behövs ett tätt samarbete med tredje sektorn. I en jämlik stad har alla möjlighet till hobby- och fritidsverksamhet. Detta ökar välmåendet och minskar ensamhet och utanförskap. Genom att stöda föreningar kan staden ha verksamhet i olika delar av Borgå för olika åldrar, till ett rimligt pris.

 

●   Vi vill satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Satsningar på motion, idrott och kultur, såsom medborgarinstitut, ett aktivt föreningsliv, friluftsleder, bibliotekstjänster, musikinstitut och konstskolor skapar välmående och gör Borgå trivsamt.

●   Vi vill att det ska finnas mångsidiga möjligheter för alla åldrar att röra på sig. Lekparker, skateparker, motionstrappor, utegym och andra motionsmöjligheter ökar trivsel och välmående. I planeringen ska man alltid ta hänsyn till användarna, oberoende av funktionsförmåga

●   Vi anser att en högklassig äldreomsorg är en hederssak. Borgå borde införa en seniorrådgivning. Seniorrådgivningen fyller en viktig funktion när det gäller seniorers funktionsförmåga, hälsa och välmående.

●   Vi vill att stödtjänsterna som Borgå erbjuder för småbarnsfamiljer ska utvecklas

●   Unga har rätt att må bra. Vi vill se fungerande ungdomstjänster som stöder en trygg uppväxt och motverkar utslagning. Uppsökande ungdomsarbete, navigatortjänster och ungdomsverkstäder hjälper unga att ta steget in i vuxenlivet.

●   Vi vill jobba med att förebygga den ökande ensamheten både bland äldre och unga.

●   Vi vill att avgiftsfria preventivmedel för alla under 25 år erbjuds i kommunerna. Detta

har visat sig minska antalet aborter hos unga.

●   Vi anser att alla unga har rätt till en meningsfull och kostnadsfri fritidssysselsättning. Barn och unga ska få vara med och påverka vilka fritidsaktiviteter som erbjuds. Borgå ska erbjuda jämlika möjligheter till kulturverksamhet, fritidsaktiviteter, träningstider och lokaler oberoende av deltagarnas kön eller ålder.

●   Ungdomsfullmäktige, äldrerådet och handikapprådet fyller en viktig funktion i Borgås beslutsfattande. Då fler människor, med olika bakgrund engageras, kan vi bygga drömmarnas hemstad.

●   Vi vill att deltagande budgetering införs i högre grad.

●   Vi vill se fler lågtröskelmottagningar, stöd till familjer och multiprofessionellt

samarbete till exempel mellan kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen.

●   Vi vill att Borgå fattar barnvänliga och långsiktiga beslut. Därför vill vi att Borgå i alla

beslut gör barnkonsekvensbedömningar.

●   Den nya bokbussen ska ses som en resurs vars kapacitet utnyttjas i så hög grad

som möjligt samtidigt som huvudbiblioteket ska vara en plats för alla.

Den bästa skolan.jpg

Den bästa skolan och småbarnspedagogiken

 

Alla barn ska ha rätt att gå i skola och få småbarnspedagogik i friska och ändamålsenliga utrymmen med en personal som mår bra. Välmående vuxna ger barnen en trygg och högklassig vardag. Skolorna och småbarnspedagogiken måste ha tillräckliga resurser för att man ska kunna undervisa på ett mångsidigt och ändamålsenligt sätt.

 

Klass- och gruppstorlekarna får inte bli för stora. Läraren måste ha möjlighet att se alla barn och elever. För att hindra utanförskap och utslagning i klassen vill vi att elever med specialbehov är en integrerad del i klassen. För att trygga att varje barn får det stöd som behövs ska resursering av speciallärare och skolgångshandledare möta det verkliga behovet i klassen. Vi måste göra satsningar på specialundervisningen för att garantera tillräckliga resurser där det behövs.

 

För att trygga ett brett bildningsnät även på landsbygden ska vi i Borgå i första hand bygga tvåspråkiga bildningscentrum. Utrymmena i skolorna och bildningscentren ska vara möjliga att utnyttjas av invånare och föreningar i allt högre grad även under kvällar och veckoslut.

 

Vi behöver satsa på barnens digitala kunskaper redan inom småbarnspedagogiken och senare i skolorna. Alla skolor skall ha fungerande internetuppkoppling samt datorer och surfplattor i sådan utsträckning att vi kan garantera eleverna tillgång till dessa. Lärarnas rätt till fortbildning och stöd måste tryggas för att garantera att den digitala lärstigen är enhetlig i alla Borgås skolor. Varje barn ska ha tillgång till goda läromedel - såväl traditionella som digitala.

 

Vi vill att alla elever i första och andra klass har rätt till eftermiddagsverksamhet även i fortsättningen. Verksamheten kan skötas såväl av privata som kommunala aktörer.

 

●    Vi vill att Borgå även i framtiden har ett brett bildningsnätverk i centrum och på

landsbygden, både på svenska och finska. Detta tryggas bäst genom att man i första hand investerar i tvåspråkiga bildningcentrum.

●     Vi jobbar för friska skol- och dagvårdsbyggnader med trivsamma och engagerande

miljöer för inlärning.

●     Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Vi måste fortsätta

arbetet mot mobbning och öka riktade resurser för att motverka all form av mobbning

●    Utbildningen och undervisningen ska vara jämlik och jämställd och fri från trånga

könsnormer

●     Elevvårdens betydelse blir allt viktigare och vi vill garantera tillräckliga resurser för

skolpsykologer, kuratorer och för elev- och studiehandledningen.

●     Vi arbetar för att garantera att trestegsstödet förverkligas för varje elev.

●     En fungerande morgon- och eftermiddagsvård ska tryggas för elever i årskurs ett och

två.

●     Vi vill att barnen ska ha möjlighet till hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen.

●     En mångsidig språkundervisning ska påbörjas redan i förskolan. Vi vill att allt fler ska

ha möjlighet till språkbadsundervisning och språkduschar.

●     Skolmiljön och skolvägen ska vara trygg för alla.

●     Vi fortsätter investera i en högklassig gymnasieutbildning på svenska och finska.

Välskött ekonomi.jpg

Vi vill se en välskött ekonomi och vi vill se de bästa förutsättningarna för näringslivet

 

För att kunna garantera servicen och utveckla staden även genom investeringar behöver vi

en ansvarsfull och balanserad ekonomi.

Den kommunala ekonomin är ansträngd och coronapandemin har gjort läget ännu svårare än tidigare. Det här berör även Borgå. Även om coronaåret blev hyfsat ekonomiskt tack vare statsstöd så måste vi inse att den här typen av stöd inte kommer att fortsätta under de kommande åren.

 

Borgås ekonomi är mycket beroende av samfundsskatten. Samfundsskatten kan variera kraftigt från år till år. För att trygga en balanserad ekonomi även efter social- och hälsovårdsreformen måste vi våga prioritera våra investeringar och i första hand satsa på investeringar som medför nya skattebetalare till Borgå.

 

En välskött och balanserad ekonomi är förutsättningen för en fungerande vardag. Då tiderna är ekonomiskt ansträngda betonas vikten av värderingar och prioriteringar. Den kommande social- och hälsovårdsreformen kommer att inverka på Borgås struktur och under

kommande fullmäktigeperiod behöver vi se över befintliga strukturer och bygga upp en helt ny organisation. Detta för att säkerställa möjligheten att upprätthålla högklassig och högkvalitativ service för invånarna även i framtiden.

 

Vi måste skapa bästa möjliga förutsättningar för det lokala näringslivet. Samtidigt som Borgå ska vara attraktivt för nya företag att etablera sig och sysselsätta måste vi värna om de företag som redan finns här. Ett nära samarbete mellan kommunen och näringslivet är ytterst viktigt. Borgå behöver företagsvänliga beslutsfattare som vill lyssna på det lokala näringslivet och som kan svara på företagarnas behov. Ett levande näringsliv skapar välfärd.

 

●     Vi arbetar för att Borgå ska ha ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet

●    Vi ser betydelsen av livskraftig primärnäring

●    I och med kommunförsöket angående sysselsättning blir Borgås insatser inom

arbetsförmedlingen ännu viktigare. Vi vill att sysselsättningstjänsterna i Borgå fungerar så att den arbetssökande erbjuds arbete så snabbt som möjligt

●     Vi vill att kommunal- och fastighetsskatten inte blir för hög utan att skattepolitiken är

återhållsam

●     Vi arbetar för att stadsplaneringen och markanvändningen skall göra det möjligt och

lockande för företag att etablera sig i Borgå

●     Näringslivet och kommunen ska ha ett brett samarbete och Borgå bör på ett

helhetsmässigt sätt utveckla näringslivstjänsterna tillsammans med lokala aktörer

●     Vi vill att Borgå ser sina anställda som en viktig resurs. Staden skall vara en god

arbetsgivare som värnar om sina arbetstagares välmående.

●     Vi anser att Borgå skall vara öppet för innovationer och möjliggöra även modiga

försök

●     Borgå behöver mer invånare och vi vill att Borgå aktivt arbetar för arbetsrelaterad

invandring

Levande landsbygd.jpg

Levande landsbygd och ett attraktivt och dynamiskt centrum

 

Borgå har en levande landsbygd och skärgård och detta ska vi värna om även i framtiden. Vi måste utveckla våra byar så att vi också lockar invånare att bo utanför stadskärnan. Det är viktigt att man i Borgå också kan bo och idka näring såväl på landsbygden som i skärgården.

Samtidigt måste vi sätta fart på byggandet och utvecklandet av centrum. Det finns ingen motsättning i detta.

 

Borgå behöver investeringar som lockar nya invånare. För att lyckas med detta måste vi möjliggöra olika typer av boende. Alla vill inte bo i höghus i staden, inte heller vill alla bo i egnahemshusområden. Det måste finnas en balans. För att locka byggentreprenörer måste även byggandet göras lönsamt. Staden måste utvecklas, även uppåt samtidigt som vi värnar om det vackra kulturarv och den vackra historia som vi har bland annat i Gamla Stan.

 

Stadskärnan och området kring Salutorget måste ligga i fokus de kommande åren. Salutorget kan bli en paradplats, en samlingsplats för invånarna där man både kan njuta av uteserveringar, ha möjlighet att göra uppköp eller bara njuta med vänner. Området ska vara mångsidigt och locka människor i olika åldrar.

 

I Borgå går natur och kultur hand i hand. Båda erbjuder upplevelser för alla sinnen för invånare i alla åldrar. Borgå skall ha ett brett utbud av kulturtjänster som lämpar sig för alla åldersgrupper. Vi skall jobba för ett rikt kulturliv tillsammans med aktörerna i staden. Avgiftsfria evenemang som lämpar sig för alla invånare behövs i stan för att ge mervärde och livskraft. Dessutom bidrar dessa till samhörighet, mervärde och glädje för invånarna.

 

Varje år rör sig ett stort antal turister i Borgå. Borgå måste upprätthålla och förbättra den service vi har för turister för att även i framtiden vara en lockande turistort. Turismen är en viktig inkomstkälla och viktig för det lokala näringslivet. Pandemin har minskat antalet utländska turister men samtidigt gjort att fler finländare vill besöka Borgå. Detta medför även ett behov av en annorlunda turistservice. Borgå har ett mångsidig potential att utnyttja med tanke på turism: en vacker historia, vackra naturområden och en underbar skärgård. Hela Borgås potential ska utnyttjas.

 

●     I Borgå ska det även i fortsättningen vara möjligt att leva och bo även på

landsbygden och i skärgården och vi måste trygga ett brett serviceutbud.

●     Vi vill satsa på byggandet i centrum så att det finns olika boendeformer även för

kommande Borgåbor.

●     Vi vill utveckla Borgå men samtidigt värna om Borgås vackra kulturarv och historia

●     Centrumkärnan och Salutorget måste göras mer attraktivt och livskraftigt.

●     Skärgården får inte endast vara ett ställe för rekreation. Vi vill möjliggöra

näringsidkande och boende i skärgården.

●     Borgå är en kulturstad. Vi vill att stadens invånare ska få njuta av ett mångsidigt

kulturliv och staden ska även i fortsättningen erbjuda invånarna olika kulturmöjligheter, t.ex. via olika avgiftsfria evenemang och pop-up-utställningar.

●     Borgå skall vara en lockande turistort även i framtiden och satsa på den service som

turisterna behöver. Vi skall kunna besvara även de nya behov som förändrad turism för med sig

miljö och klimat.jpg

Borgå som föregångare inom miljö och klimat

 

Borgå har länge fungerat som föregångare i Finland inom miljö- och klimatpolitiken och vi vill att Borgå fortsätter i samma spår. Det är av yttersta vikt eftersom tiden inte är på vår sida då klimatförändringen ska stävjas. Samtidigt har Borgå unika möjligheter att påverka resten av Finland genom att vara en vägvisare och klimatföregångare. Oljeraffinaderiet Neste medför både utmaningar och möjligheter för Borgå. Neste har presenterat flera nya lösningar på hur utsläpp kunde minskas och Borgå bör stödja Neste i det viktiga arbetet.

 

Borgå måste satsa på en fungerande kollektivtrafik, det ska vara möjligt att använda sig av kollektivtrafiken både under vardagskvällarna och helgerna. Kollektivtrafiken ska utvecklas utgående från invånarnas behov. Även trafiken till och från glesbygden måste beaktas. Borgå måste även säkra ett tillräckligt antal avfallsstationer för att göra återvinning och sortering så lätt som möjligt för medborgarna. Ingen ska behöva åka långa sträckor för att kunna återvinna.

 

●     Borgå ska fortsättningsvis fungera som föregångare i miljö- och klimatarbetet

●     Vi vill att Borgå är klimatneutralt år 2030

●     Borgås kollektivtrafik ska utvecklas så att den är välfungerande och är ett realistiskt

alternativ även under vardagskvällar och helger

●     Vi vill att det finns tillräckligt antal sorterings- och ekopunkter för att uppmuntra

invånarna att sortera avfall

●     Vi vill att Borgå aktivt arbetar mot ytterligare föroreningar av Östersjön

●     Borgå ska ta en aktiv roll i beskyddandet av den biologiska mångfalden

●     Vi vill att Borgå främjar investeringar inom den förnyelsebara- och utsläppsneutrala

energisektorn

●     Vi vill arbeta för att alla invånare ska ha en möjlighet att lätt komma ut i naturen och

till friluftsområden

bottom of page