top of page

Planeringsprinciper för Kokon idrottscentrum och delhelheter i den första fasen

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna planeringsprinciperna för Kokon idrottscentrum och delhelheter i den första fasen 30.3.2022. Stadsfullmäktige beslutade godkänna att man tillägger orden ”med beaktandet av mängden utövare” till beslutet.

1. Planeringsprinciper

 • Med hjälp av utveckling av Kokons sportcentrum stöder staden kraftigt utvecklingen av Västra åstranden när det gäller att utveckla Kokonbackens fritids-, turism- och rekreationsverksamheter till en fungerande helhet och att anknyta området till Gammelbacka.

 • Det ska formas en tydlig identitet för Kokon idrottscentrum, varför det är ytterst viktigt att området har en högklassig fasad mot Tolkisvägen. Läget av allaktivitetsarenan i området definierar starkt bildandet av en identitet för området. I området kommer också i fortsättningen att finnas platser och ställen som byggts i olika tidsperioder och som ansluts till en del av helheten. De olika verksamheterna ska stöda varandra då detta är möjligt med tanke på stadsbilden.

 • I området ska finnas icke kommersiella utrymmen inomhus och utomhus, platser för motion på egen hand med låg tröskel som är lätta att nå samt tillgängliga ställen.

 • Förhållandet till det öppna landskapsrummet måste lösas omsorgsfullt.

 • Också kulturutbudet i området ska kunna utvecklas genom att erbjuda ramar för evenemang också i regional skala.

 • Förutsättningar för klimatarbetet vid byggande av stora idrottsbyggnader ska utredas bl.a. genom att bedöma fördelar med träbyggande och energieffektivitet på längre sikt.

 • Staden förbereder sig för att undersöka behövliga reserveringar av utrymmen för att serviceutbudet i området kan kompletteras. Sådana verksamheter kan t.ex. vara en täckt fullskalig konstis eller en bandyhall, en inomhusmotionssal, en bastu, en bana för hundagility, en bana för skicross, en bana för rullskidåkning, utomhusfält för racketspel och korgboll.

 • Trafiken ska vara smidig och säker med alla fortskaffningsmedel. Lederna för gång- och cykeltrafik ska utvecklas för att göra området tillgängligt för alla användare oberoende av ålder. Parkeringskapaciteten i området ska dimensioneras tillräckligt högt i förhållande till identifierbart behov av bil- och cykelplatser

 

2.Delhelheter i den första fasen

I projektplanen som ska utarbetas och som gäller den första fasen i Kokon idrottscentrum planeras följande delhelheter som en enda projekthelhet med beaktandet av mängden utövare:

 • Uppfräschning av utomhusområden, vilket omfattar åtminstone nya friluftsleder, ett högklassigt utegym, en lekpark, beach volley-planer, planer för småspel, ombyggande och eventuellt utbyggande av utomhusskejtplatsen, förnyelse av friluftsbadet (ombyggande, förbättring av markgrunden och vattenkvaliteten, platsen ska göras tillgänglig) samt övrig landskapsanpassning i kärnområdet.

 • En ny issportsarena (ishall). De nuvarande lokalerna ersätts med beaktande av idrottsföreningars behov och nivåkrav som tävlings- och föreningsmatcher ställer.

 • En uppvärmd konstgräsplan.

 • En centralarena (allaktivitetsarena) som har tränings- och tävlingslokaler för bollspel, inomhusträning i friidrott, motion och konditionsträning. Möjlighet att arrangera konserter, mässor och evenemang tas i beaktande.

 • En hobbyarena med låg tröskel som har lokaler bl.a. för unga, seniorer och föreningsverksamhet. Arenan kommer till antingen genom att Kokonhallen renoveras eller genom att det byggs helt nya lokaler för hobbyer. Det läggs särskild vikt vid att lokalerna blir tillgängliga.

 • En hall för racketspel.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag om att bilda ett projektbolag för Kokon idrottscentrum. 

SFP fullmäktigegruppens riktlinjer för Kokonområdets utveckling

Feb 2022

 

Kokons utveckling är viktigt för SFP i Borgå. Det är ett stort projekt som ska planeras med helhetstänkande från början. Kokonområdet ska i framtiden gynna såväl vardagsmotionärer som toppidrottare från ung till gammal. Kokon ska vara tillgängligt för alla invånare och finansieras till största del av offentliga medel. Prisnivån för föreningarnas verksamhet ska hållas på skälig nivå. Staden ska vara en aktiv aktör i Kokon även i framtiden.

 

Fullmäktigegruppens riktlinjer har utarbetats av fullmäktigeledamöterna Johnny Holmström, Hilding Mattsson, Emilia Mattsson, Malin Lönnroth och Anders Rosengren i samarbete med hela SFP:s fullmäktigegrupp i Borgå. 

Finansiering 

 

Social- och hälsovårdsreformen kommer att inverka stort på stadens ekonomi. Därför tycker SFP:s fullmäktigegrupp att det är viktigt att staden funderar noggrant på finansieringen av Kokonprojektet. I utgångsläget är SFP berett på att staden lägger ut 25-30 miljoner på Kokonprojektet, så som det för tillfället är budgeterat under en femårsperiod. Byggprojektet kan även fortsätta efter fem år om det finns ekonomi för det. För att få en så fungerande helhet som möjligt som gynnar alla motionärers behov anser vi att det även behövs extern finansiering för Kokonprojektet. 

 

SFP:s fullmäktigegrupp vill se att externa aktörer, föreningar och privatpersoner deltar i finansieringen för projektet för att uppnå ett så bra och mångsidigt koncept som möjligt. För att locka med externa finansiärer föreslår SFP:s fullmäktigegrupp att staden bygger upp en modell där man höjer de offentliga medlen i takt med att man lyckas locka med extern finansiering. Ju mer extern finansiering som samlas in, desto mera är vi beredda att öka stadens finansiering och nivå på servicen! Staden kan inte enbart med skattemedel erbjuda så högklassiga idrottshallar som har önskats.

 

Planeringskostnaderna för Kokon är höga, men då vi tänker på hela projektets budget är kostnaderna endast en bråkdel. Därför vill SFP:s fullmäktigegrupp att Borgå stad anställer en person med helhetsansvar för att styra och verkställa finansieringen för Kokon. Den anställdas uppgift är att bygga upp modellen för den externa finansieringen och samtidigt fungera som koordinator för fundraisingen och för insamlingen av den externa finansieringen. Utöver detta har hen helhetsansvar över koordineringen av Kokonprojektet. SFP:s fullmäktigegrupp anser att anställningsperioden ska inledas snarast och rapporteringen sker till stadsstyrelsen. Vi vill se en klar finansieringsmodell innan vi kan ta ställning till allt det som ska finnas med i det nya Kokonområdet. Borgå ska även aktivt ansöka om statlig finansiering till den del det är möjligt. 

 

Därtill tycker SFP:s fullmäktigegrupp att det är viktigt att utreda stadens nuvarande driftkostnader för idrottstjänsterna för att få en helhetsbild över vad de nu kostar och vilka investeringar idrottstjänsterna behöver i framtiden förutom i Kokon. Dessa uträkningar behöver vi politiker som grund för att kunna jämföra med de preliminära uträknade driftskostnaderna för det nya Kokonområdet. Samtidigt ska staden fundera på arbetsfördelningen mellan lokalitetsledningen, lokalservice och idrottstjänsterna i det nya Kokonområdet.

Verksamhet 

Trots att SFP:s fullmäktigegrupp inte i detta skede slutligt vill slå fast allt vad som ska innefattas i Kokonprojektet innan finansieringsmodellen är klar, så är gruppen enig kring det som ska utgöra grunden för det hela. 

Uteområdena är en resurs och det är viktigt att där ges möjlighet till olika aktiviteter med låg tröskel. Kokonområdet ska utseendemässigt också passa in i Borgå som nationalstadspark. Trafiklösningarna är viktiga så att tillgängligheten blir god samtidigt som det inte sker på bekostnad av uteverksamheten.

I Kokonområdet bör ingå en ishall som ersätter de nuvarande som tjänat ut sin tid både till funktion och teknik.

En centralarena, det vill säga boll-/ flerfunktionsarena, bildar hjärtat i projektet. Centralarenan ska ha en läktarkapacitet som klart överskrider det nuvarande i Kokonhallen och Konstfabriken. Det ska gynna motionärer, föreningar i Borgå samt arrangörer av olika evenemang. Dessutom ska arenan ha faciliteter för utövandet av idrottsgrenar som för tillfället saknar träningsmöjligheter året runt som t.ex. friidrott.

Fullmäktigegruppen vill att den nuvarande Kokonhallen ombildas till en lågtröskelmotionsarena, i planen kallad ungdomsarena, med många olika slag av aktiviteter för våra invånare. Ett centrum med avslappnad stämning och utrymmen för många olika hobbyer. Här ser vi gärna aktiviteter för våra ungdomar, aktiviteter som inte ännu erbjuds idag.

På området ska också ges möjlighet till utövandet av racketsport. Här och i all verksamhet bör man observera att det inte ska uppstå en osund konkurrens med privata aktörer.

SFP:s fullmäktigegrupp anser att alternativ för planerandet av en bandyhall på Kokonområdet fortfarande bör utredas. Området ger goda möjligheter också till detta.

Under byggandet kräver vi att det inte blir avbrott i den nuvarande verksamheten och på grund av det accepterar vi en längre tid för förverkligandet av gamla utrymmen till nya. En stor satsning på Kokonområdet får inte heller betyda att staden inte satsar på annan motion i andra delar av staden under tiden. All motion i Borgå ska inte koncentreras till Kokonområdet.  

Hållbar utveckling, det vill säga ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är viktigt att ta i beaktande redan i planeringsskedet och i helhetsbilden av det nya Kokonområdet.

Namnlöst-1_Rityta 1.png
WhatsApp Image 2022-02-06 at 16.39.34.jpeg
bottom of page